Portal Krawiecki

Regulamin

Regulamin serwisu krawiectwo.pl

1. Postanowienia wstępne:

• Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę HEPI na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w serwisie krawiectwo.pl
• Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu krawiectwo.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

2. Definicje:

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — Firma HEPI z siedzibą w Łodzi przy ul. Kolumny 11/13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod numerem REGON: 004283549, NIP: 7250003836, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem pomoc@krawiectwo.pl;

Serwis internetowy pod nazwą krawiectwo.pl – jest prowadzony przez Operatora w języku polskim. Umożliwia zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń i jest dostępny w domenie internetowej krawiectwo.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży, zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w serwisie na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła konto lub ogłoszenie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail część serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);

Regulamin – niniejszy regulamin;

3.Ogólne warunki korzystania z serwisu:

• Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

• Zamieszczenie ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której ogłoszenie dotyczy.

• Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu.

• Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko i wyłącznie jednego towaru w danej kategorii. W ogłoszeniu jest możliwe dodanie informacji o dostępności towaru w różnych opcjach . Ten sam towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia dodanego w konkretnej kategorii ogłoszeń. Zabrania się powielania tego samego ogłoszenia. W celu odświeżenia ogłoszenia należy – usunąć stare ogłoszenia oraz zredagować nowe. Zduplikowana treść ogłoszeń na stronie krawiectwo.pl wpływa negatywnie na postrzeganie strony www przez wyszukiwarki internetowe

• Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

• Treść ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza serwisem.

• Użytkownik, zgadzając się na emisję ogłoszenia w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców ogłoszenia.

• Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności.

• Administratorem danych osobowych jest właściciel portalu Krawiectwo.pl – firma HEPI, ul. Kolumny 11/13, 93-610 Łódź. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą mailową: pomoc@krawiectwo.pl.

• W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: pomoc@krawiectwo.pl

Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich utratą, zmianą, nieuprawnionym dostępem czy ujawnieniem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

4. Zakładanie konta i zamieszczanie ogłoszeń:

• Zamieszczenie ogłoszenia wymaga wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia konta. Jest to równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

• W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna od Operatora, służąca do aktywacji ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.

• Utworzenie konta, obok aktywacji ogłoszeń, zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego ogłoszeń, np. w celu ich modyfikacji. Aktywacja konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie serwisu krawiectwo.pl. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji konta oraz inne wymagane prawem informacje.

• Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

• W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach serwisu może jedynie osoba, która jest uprawomocniona do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

• Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie.

• Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia konta jak i zamieszczenia ogłoszenia.

• Świadczenie usług przez Operatora w ramach konta w serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem, będąc zalogowanym na swoim koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji.

5.Zamieszczanie i edycja ogłoszeń:

Zamieszczenie ogłoszenia w serwisie krawiectwo.pl wymaga:

• wypełnienia formularza dostępnego na stronie serwisu krawiectwo.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia – tj. wypełnienia przynajmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe.

• Emisja ogłoszenia w serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji

• Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie serwisu.

• Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.

• W okresie emisji ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, a także usunąć Ogłoszenie.

6.Zasady odpowiedzialności:

• Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w serwisie krawiectwo.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

• Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie towarów niezwiązanych bezpośrednio z daną grupą towarową, w której znajduje się ogłoszenie Użytkownika. Zamieszczanie ogłoszeń niezgodnych z grupą towarową – a co za tym idzie – wprowadzanie innych użytkowników serwisu krawiectwo.pl w błąd – skutkuje  wysłaniem ostrzeżenia do Użytkownika. Następnym razem Operator obciąży Użytkownika karą finansową w wysokości 750 zł + Vat. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.

• Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem.

• Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

• Operator ma prawo do usunięcia ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, a w szczególności, gdy zawiera treści:
-powszechnie uznane za obraźliwe,

-noszące znamiona działań nieuczciwej konkurencji,

-naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

-szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,

-wprowadzające w błąd,

-zawiera zduplikowaną treść, znajdującą się w innym ogłoszeniu.

• Operator nie odpowiada za:
-brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia,
-realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu ogłoszenia,
-działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
-Operator ma prawo do usunięcia każdego ogłoszenia lub zablokowania konta, jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem ogłoszenia lub konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników. Podobnie w przypadku, w którym ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

7. Postanowienia końcowe:

• Regulamin dostępny jest w serwisie krawiectwo.pl, a także jest przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawne.

• O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu krawiectwo.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie serwisu krawiectwo.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

• O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

• Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach serwisu krawiectwo.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.